KAVAKÇILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK PERSONELİ

ERCAN VELİOĞLU

KTU Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. 1986-1992 yılları arasında Amenajman Başmühendisliğinde mühendis olarak çalıştı. 1992 yılında mühendis olarak atandığı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğünde, 1996 yılında Başmühendis, 2010 yılında Müdür Yardımcısı oldu. 2014 yılında Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aralık 2014 tarihinden bu yana aynı Araştırma Enstitüsünde vekaleten müdürlük görevini yürütmüştür.

Tohum teknolojisi ve moleküler genetik konularında uzmanlaşmıştır. ABD, Kanada, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Gürcistan da mesleği ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Akdeniz, Bilkent ve Ege Üniversitelerinde uzmanlık alanıyla ilgili kurs ve eğitimlere katılmıştır. Birçok Silvikültür ve tohum-fidan seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

Halen 1 projede yürütücü, 4 projede ise araştırmacı olarak görev almaktadır. Biten 16 araştırma projesinde çalışmıştır. 46 yayını bulunmaktadır. Evli ve tek çocuk babasıdır.

YAYINLARI:

GÜLBABA, A. G., VELİOĞLU, E., ÖZER, A. S, DO ĞAN, B., DOERKS EN, A. H., ADAMS, W. T. 1996. Kazdağ ı göknarı ( Abies equitrojani Aschers. Et sint ) populasyonlarının genetik yapıları ve gen kaynak larının yerinde korun ması. DOA Dergisi, Ya yın No:4, Tarsus.

DOĞAN, B., ÖZER, S., GÜLB ABA, A. G., VELİOĞLU, E, DOERKSE N, A. H., ADAMS, W. T. 1997. Kazdağlarında örn eklenen karaçam ( Pinus nigra Arnold) popu lasyonlarında kalıtım ve allellerin bağlılığı. EOAE Araştırma Dergisi, Müdürlük Yayın No : 1. İzmir.

DOĞAN, B., ÖZER, S., GÜLB ABA, A. G., VELİOĞLU, E, DOERKSE N, A. H., ADAMS,W. T. 1998. Inheritance and linkage of allozymes in black pine ( Pinus nigra Arnold) from Turkey. In: Zencirci et al. (Eds.) The Proceedings of Symposium on in situ Conservation of Plant Genetic Diversity. CR IFC, TURKEY.

GÜLBABA, A. G., VELİOĞLU, E., ÖZER, A. S., DO ĞAN, B., DOERKSEN, A. H., ADAMS, W. T. 1998. Popula tion genetic structure of Kazdağı fir (Abies e quitrojani Aschers. Et.sint), a narrow endemic to Turkey: Implications for in-situ conservation. In: Zencirci et al. (Eds.) The Proceedings of Symposium on in situ Conservation of Plant Genetic Diversity, Turkey.

KAYA, Z., TOLUN, A. A., ÇENGEL, N, B., VELİOĞLU, E., TOLUN, G., 1999. The pattern of genetic variation in Pinus nigra subspecies pallasiana natural populations in Turkey and implications for in-situ gene conservations. Genetic response of forest systems to changing enviromental conditions-Analysıs and management. In: Genetic Response of Forest Systems to Changing Environmental Conditions (Eds: GERHARD, M., SCHUBERT, S.R.). Kluwer Academic.

VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., KAYA, Z. 1999. Kaz Da ğları’ndaki Do ğal Karaçam ( Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Populasyonlarında Genetik Çe şitliliğin Yapılanması. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Ara ştırma Müdürlü ğü -OATIAM, Teknik Bülten No:1.

VELİOĞLU, E., TOLUN,A. A., ÇENGEL, B., KAYA, Z. 1999. Bolkar Da ğları’ndaki Do ğal Karaçam ( Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Populasyonlarının İzoenzim Çe şitliliği. OATIAM Teknik Bülten No:2.

VELİOĞLU, E., Ç İÇEK, F., KAYA, Z., ÇENGEL, B. 1999. Kaz Da ğları’ndaki Do ğal Kazdağı Göknarı ( Abies equi-trojani Aschers.et. Sint.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Yapılanması. OATIAM, Teknik Bülten No:3.

VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., KAYA, Z. 1999. Kaz Da ğları’ndaki Do ğal Karaçam (Pinus nigra Arnold subsp.pallasiana (Lamb.) Holmboe) Populasyonlarında İzoenzim Çe şitliliği. OATIAM, Teknik Bülten No:4.

TOLUN, A. A., VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., KAYA, Z. 2000. Genetic Structure of Black Pine Populations Sampled from the Bolkar Mountains. Silvae Genetica 49 (3): 113-168.

ÇENGEL, B., VELIOĞLU, E., TOLUN A. A., KAYA, Z. 2000. Pattern and Magnitude of Genetic Diversity in Pinus nigra Arnold subspecies pallasiana Populations from Kazdağı. Silvae Genetica 49(6): 249-256.

VELİOĞLU, E. 2000. Tohum Kalite Kontrolü, Saklama Şartları ve Orijin Belgeleri. Tohum, Fidan Üretimi ve A ğaç Islahı Çalı şmaları Semineri. AGM, Gümüldür.

VELİOĞLU, E. 2001. Bazı Orman Ağacı Tohumlarında Fungal Flora Tespiti. OATIAM, Teknik Rapor No:1. Ankara.

KARAŞAHİN, H., ŞENGÜN, S., VELİOĞLU, E., NUR, M. 2001. Artvin Yöresi Do ğu Karadeniz Göknarı ( Abies nordmanniana (Steven) Spach) Tohum Meşcerelerinde En Uygun Kozalak Hasat Zamanının Araştırılması. OATIAM, Teknik Bülten No:5.

VELİOĞLU, E., ARSLAN, Ö. Ş. 2001. Doğu Karadeniz Göknarı ( Abies nordmanniana (Steven) Spach) İle Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard) Tohumlarının Tetrazolium Test Sonuçlarıyla Çimlendirme Deney Sonuçlarının Mukayes esi. OATIAM, Teknik Bülten No:6.

 VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., 2001.  Moleküler Markörlerin Orman Genetiği Uygulamaları.

1. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar D erneği, Kongre Seri No:1, ANKARA.

KARAŞAHİN, H., VELİOĞLU, E., NUR, M.. 2002. Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard) ve Doğu Karadeniz Göknarı ( Abies nordmanniana (Steven) Spach) Tohunlarının Uzun Süreli Saklama Olanakları. OATIAM, Teknik Bült en No:7.

 

GÜLBABA, A. G., ÖZKURT, N., VELİOĞLU, E. 2002. Bolkar dağları doğal sedir popülasyonlarında ( Cedrus libani A. Rich.) genetik çe şitlilik ve gen koruma yönetim alanlarının belirlenmesi. DOA Teknik Bülten No:15. Tarsus.

 

İÇGEN, Y., ÇENGEL B., VELİOGLU, E., ÖZTURK, H., KAYA, Z. 2002. Comparison of RAPD Variation Between Pinus brutia Ten. Seed Stands and Plantations. MEDPINE 2: International Conference Conservation, Regeneration and restoration of Mediterranean Pines and Their Ecosystems. Chania, Crete, 8-13 Sept. 2002. Book of Abstracts, pp 28.

 

VELİOĞLU, E., İÇGEN, Y., ÇENGEL, B., ÖZTÜRK, H., KAYA, Z. 2003. Mo leküler Belirteçler Yardımıyla Kızılçam ( Pinus brutia Ten.) Tohum Meşcerelerinde, Tohum Bahçelerinde ve A ğaçlandırmalarında Bulunan Genetik Çe şitliliğin Karşılaştırılması. OATIAM. Teknik Bülten No:10.

 

VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., İÇGEN, Y., KANDEM İR, G., ALAN, M., KAYA, Z. 2003. Moleküler belirteçler Yardımıyla Karaçam ( Pinus nigra) Tohum Meşcerelerinde, Tohum Bahçelerinde ve A ğaçlandırmalarında Bulunan Genetik Çe şitliliğin Karşılaştırılması. OATIAM Teknik Bülten No:11. Ankara.

 

VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., İÇGEN, Y. , KANDEMİR, G., KAYA, Z. 2005. Kırklareli-Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanında Bulunan Ka raçam ( Pinus nigra Arnold.) Populasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Belir teçler Yardımıyla Belirlenmesi. OATIAM, Teknik Bülten No:15.

 

ÇİÇEK, F. F., KAYA, Z., ÇENGEL, B., VELİOĞLU, E. 2005. Genetic structure of four Kazdağı fir (Abies equitrojani Ascherson et Sinten) populations in Kazdağı, Turkey as assessed by adaptive seedling traits. Forest Genetics 12(1): 45-52.

 

VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., KANDEM İR, G., İÇGEN, Y., KAYA, Z. 2005. Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanındaki Karaçam ( Pinus nigra Arnold.) Populasyonunun Genetik Çe şitliliğinin RAPD Yöntemiyle Belirlenmesi. Korunan Do ğal Alanlar Sempozyumu. Sözlü Bildiriler Kitabı. 8-10 Eylül 2005, Isparta.

 

ÖZDILEK, A., KAYA, Z., İÇGEN, Y., ÇENGEL, B., KANDEMIR, G., VELIOĞLU, E. 2006. Genetic structure of Turkish sweetgum populations and ıdentification varieties with the study of matK region cpDNA. IUFRO Division 2 Joint Conference Antalya, Turkey, page 84.

 

ÇENGEL B., İÇGEN, Y., KAYA, Z., KANDEMIR, G., VELIOĞLU, E., ÖZTÜRK, H. ALAN, M. 2006. The effect of managment breeding activities on the established Anatolian black pine and Turkish red pine forests. IUFRO Division 2 Joint Conference, Antalya, Turkey page 25.

İÇGEN, Y., KAYA, Z., ÇENGEL, B., VELIOĞLU, E., ÖZTÜRK, H., ÖNDE, S. 2006. Potential impact of forest management and tree improvement on genetic diversity of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) plantations in Turkey. For. Ecol. Man. 225:328-336.

CENGEL, B., KAYA, Z., ICGEN, Y., KANDEMIR, G., VELIOGLU, E., ALAN, M. 2007. Efficiency of genetic diversity capturing from seed stands vs. seed orchards of Pinus nigra subsp. pallasiana plantations in Turkey. Seed Orchard Conference. Umea, İsveç.

ÇENGEL, B., İÇGEN, Y., KANDEMIR, G., ÖZDILEK, A., VELIOĞLU, E. KAYA, Z. 2008. Anadolu sığlasının (Liquidambar orientalis Miller) populasyon düzeyinde genetik yapısı ve koruma stratejileri. 1. Uluslararası Sı ğla Çalı ştayı, 8-12 Ekim 2008, Dalaman.

VELİOĞLU, E., KANDEMİR, G., İÇGEN, Y., ÇENGEL, B., ALAN, M., KAYA, Z. 2008. Türkiye’deki sı ğla (Liquidambar orientalis) populasyonlarının genetik yapısının moleküler belirteçlerle belirlenmesi ve koruma stratejileri g eliştirilmesi. OATIAM Teknik Bülten No:20.

VELİOĞLU, E. 2012. Sadece ağaç ıslahı yeterlimi? Kurulu şunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri. Dünü, Bugünü ve Gelece ği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. 192-201. Bolu.

ÇENGEL B., TAYANÇ, Y., KANDEMIR, G., VELIOĞLU, E. 2012. Ormancılıkta Biyoteknoloji Uygulamaları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Ara ştırma Enstitüleri. Dünü, Bugünü ve Gelece ği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. 231-239. Bolu.

ÇENGEL B., TAYANÇ, Y., KANDEMIR, G., VELIOĞLU, E., ALAN, M., KAYA, Z. 2012. Magnitude and efficiency of genetic diversity captured from seed stands of Pinus nigra (Arnold) subsp. pallasiana in the established seed orchards. New Forests 43(3):303-317.

ÖZD İLEK, A., ÇENGEL, B., KANDEM İR, G., TAYANÇ, Y., VELİOĞLU, E., KAYA, Z. 2012. Molecular phylogeny of relict endemic Liquidambar orientalis Mill. based on sequence diversity of the chloroplast-encoded matK gene. Plant Systematics and Evolution. Plant Syst Evol. 298:337–349.

VELIOĞLU, E., KANDEMİR, G. 2012. Boylu Ardıç ( Juniperus excelsa Bieb.) ve Kokulu Ardıç ( Juniperus foetidissima Wild.) Tohumlarının Çimlenme Engelini Giderici Yön temlerin Araştırılması. OATIAM Sonuç Raporu. Ankara.

ÇENGEL B., TAYANÇ, Y., KANDEMIR, G., VELIOĞLU, E. 2012. Gençle ştirme Çalı şmalarının Kızılçam ( Pinus Brutia Ten.) Meşcerelerindeki Genetik Çe şitliliğe Etkisi. OATIAM Teknik Bülten No:31.

VELİOĞLU, E., TAYANÇ, Y., ÇENGEL, B., KANDEM İR, G. 2012. Genetic variability of seed characteristics of Abies populations from Turkey. Procedings of 14 th International fır symposıum. Kastamonu Üniv, Or. Fak. Der. Özel sayı. 27-35 s. Sözlü bildiri. Kastamonu.

DEĞİRMENCİ, F., ATEŞ, M., TAYANÇ, Y., ÇENGEL, B., KANDEM İR, G., VELİOĞLU, E., KAYA, Z. 2012. Molecular phylogenetic position of Turkish abies (Pinacaae) based on noncoding trn regions and matK generegions of chloroplast genome. Turkey. Procedings of 14 th International fır symposıum. Kastamonu Üniv, Sözlü bildiri. Kastamonu.

TAYANÇ, Y., ÇENGEL, B., KANDEM İR, G., KUŞ, E., VELİOĞLU, E. 2012. Genetic diversity of abies populations from Turkey. Procedings of 14 th International fır symposıum. Kastamonu Üniv, Sözlü bildiri. Kastamonu.

TAYANÇ, Y., KU Ş, E., ÇENGEL, B., KANDEM İR, E. G., VELİOĞLU, E. 2013. Genetic Diversity of Fir Populations: Black Sea Region Case. International caucasian forestry symposium. Proceedings abstract, 311. 24-26 Octeber, Artvin.

KANDEMİR, G. E., KUŞ, E., TAYANÇ, Y., ÇENGEL, B., VELİOĞLU, E. 2013. Genetic Variation of Oriental Beech (Fagus Orientalis) Populations in Artvin Area. International caucasian forestry symposium. Proceedings absract, 321 pp. 24-26 Octeber, Artvin.

TAYANÇ, Y., ÇENGEL, B., KANDEM İR, G., VELİOĞLU, E. 2014. Türkiyede yayılı ş gösteren göknar (Abies spp.) popülasyonlarının gene tik çe şitliliği ve filogenetik sınıflandırılması. OATIAM Teknik Bülten No:33.

ALAN, M., VELİOĞLU, E., EZEN, T., ŞIKLAR, S., ÖZTÜRK. 2014. Anadolu sı ğlasında (liquidambar orientalis mill.) bazı kantitatif karakterlerin çe şitliliği. OATIAM Sonuç Raporu.

ALAN, M., VELİOĞLU, E., EZEN, T., ŞIKLAR, S., ÖZTÜRK, H. 2014. Diversity of Some Quantitative Characters of Oriental Sweet Gum (Liquidambar orientalis Mill.) The Third International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE 2014), At Antalya, Turkey

KANDEMIR, G., ARISIN, U., ÇENGEL B., TAYANÇ, Y., VELIOĞLU, E. 2014. Kayın (Fagus) Populasyonlarının Genetik Çe şitliliğin Belirlenmesi. OATIAM Sonuç Raporu.

ŞIKLAR, S., ÖZTÜRK, H., ALAN, M., VELİOĞLU, E. 2015. Türkiye ormancılı ğında tohum ve ağaç ıslahı çalı şmalarının 50 yıllık serüveni: bir ba şarı öyküsü. Orman ve Av, Sayı:1. Ankara.

PERSONEL


Dr. CEMAL FİDAN

1964 yılında Erzincan’ın Refahiye İlçesine bağlı Bostandere Köyünde doğdu. İlkokulu Bostandere Köyünde, Orta ve Lise eğitimini İstanbul Ümraniye’de tamamladı. 1983 yılında İ. Ü. Orman Fakültesine girdi. 1987 yılında 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Ömerli Barajı Yağış Havzasında Arazi Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar” konulu tezle Orman Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini sürdürürken bir taraftan da Alemdağ Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli mühendis olarak ve özel amenajman heyetlerinde mühendis olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamlamasını takiben, 1991 yılında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Bitlis Orman İşletme Müdürlüğünde Hizan Orman İşletme Şefi olarak göreve başladı. 1992 yılında Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne tayin oldu. Burada Toprak ve Ekoloji Bölümünde 2000 yılına kadar uzman olarak çalıştı. Aynı yerde 2000 yılında Araştırma Müdürlüğü görevine atandı. Araştırma Müdürlüğünde uzman olarak görev yaptığı sırada, 1997 yılında İ. Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı ve 2002 yılında “Doğu Anadolu (Elaziz) Mer’a Topraklarının Islâhı” konusunda doktor unvanını aldı. 2008 yılında kendi isteği ile Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne tayin oldu ve Yetiştirme Araştırmaları Bölümü Başmühendisliğinde, Bölüm Başmühendisi olarak göreve başladı. Halen bu görevini sürdürmekte olan Dr. Cemal FİDAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kişisel Bilgiler:
Doğum tarihi / Yeri: 1964/Refahiye
Yabancı dili: İngilizce

Eğitimi:
1983 -1987: Temel Eğitim (4 yıllık) İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, İstanbul
1987 -1990: Yüksek Lisans,  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
1997 -2002:  Doktora, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
1996:  Japonya’da Orman Toprakları konusunda 120 gün süreli eğitim.

2001:  Amerika’nın Oklahoma Eyaletinde ormanların karbon depolama ve salınımı konusunda
12 gün süreli eğitim

 Meslekî Deneyimi / Çalıştığı Kurumlar

1988-1989 Yevmiyeli Mühendis, Alemdağ Orman İşletme Müdürlüğü
1989-1990: Orman Amenajmanı (Özel)
1991-1992: Orman İşletme Şefliği – OGM, Elazı ğ OBM, Bitlis İşl. Md. Hizan Şefliği
1992-2008: Araştırmacı – Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Md.
2008.-Bugüne: Araştırmacı - Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Araştırmaları Başmühendisi

Uzmanlık Alanları

Havza, Mera ve Toprak Islahı, Erozyon

Bilimsel Çalışma ve Yayınları

1.   Tezler

Lisans Tezi:Kızılçam (Pinus brutia Ten) Ağaçlandırmalarında Kullanılacak Uygun Dikim Aralıklarının Belirlenmesi

Yüksek Lisans : Ömerli Barajı Yağış Havzasında Arazi Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar

Doktora : Doğu Anadolu (Elaziz) Mer’a Topraklarının Islahı Üzer ine Araştırmalar


2.
   Teknik Bülten

FİDAN, C. 1998. Mer’a Islâhında Gübrelemenin Etkisi. Teknik Bülten No. 4, Elazığ

UĞURLU, S., FİDAN, C., KAPLAN, A. 1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Seki Terasların Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Açısından Başarı Durumunun Saptanması. Teknik Bülten No: 6, Elazı ğ

FİDAN, C. 2003. Elazığ Yöresi Potansiyel Meralarında Değişik Toprak İşleme Şekilleri ve Otlandırmanın Toprak Özellikleri Ve Yüzeysel Akışa Etkileri Orman Bakanlığı Yayın No : 195, GDA Yayın No : 14, Teknik Bülten No : 8, Elazığ

FİDAN, C. 2006. Gap Yöresinde Sulanabilir Koşullarda Bazı Silvo-Pastoral Sistemlerin Uygulanması İmkanları (Akçakale Örneği). Çevre ve Orman Bakanlı ğı Yayın No : 290, GDA Yayın No : 17, Teknik Bülten No: 9, Elazığ

FİDAN, C., ORHAN, C., YALÇIN, Ö., DURAN, C., GÜLDA Ş, N., ÇEL İK, H. 2007. Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kara Avcılarının Profilinin Saptanması. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 308, GDA Yayın No : 19, Teknik Bülten No: 11, Elazığ

FİDAN, C., TAŞDEMİR, C., KARATAY, H., DURAN, C., KALKAN, B. 2007. Doğu Anadolu Bozuk Meşe Baltalıklarının İmarı ve Silvo-Pastoral Amaçlı Kullanım İmkanları. Çevre ve Orman Bakanlı ğı Yayın No : 309, GDA Yayın No : 20, Teknik Bülten No: 12, Elazığ

FİDAN, C., TAŞDEMİR, C., GÖKBULAK, F., GÜLDA Ş, N., KÜR ŞAT, M., DURAN,  2012. Elazığ Yöresinde Doğal olarak Yetişen Çok Yıllık Bazı Otsu Bitki Türlerinin Erozyon Önleme Başarıları İle Bazı Önemli özelliklerinin Belirlenmesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, GDA Yayın No : 23, Teknik Bülten No: 15, Elazığ

KARATAY, H., YOĞURTCU, H., ÇOK, A., GÜLDA Ş, N., FİDAN, C.,2012. Bazı Odun Türlerinin Sıvılaştırılması ve Elde Edilen Ürünün Kompozisyonunun Belirlenmesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, GDA Yayın No : 24, Teknik Bülten No: 16, Elazığ

3.
   Makaleler

FİDAN, C. 1993. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Meralar ve Otlatmanın Geleceği. Orm. Bak. Dergisi Yıl: 1993, Sayı: 19

FİDAN, C. 1997. Astragalus (Geven) ve Erozyon. G.D.A., O.A.E. Dergisi. Yıl: 1997,

Sayı: 1 Elazığ

FİDAN, C. 2000. Kuzey- Orta Dakotada Değişik Yoğunluktaki Otlatmaların Toprak Nemi ve Mer’a Verimine Etkisi. G.D.A., O.A.E. Dergisi. Yıl: 2000, Sayı: 1 Elazığ

FİDAN, C. 2000. Japon Ormancılığı ve Orman Yetişme Ortamı Sınıflandırma Esasları. G.D.A., O.A.E. Dergisi. Yıl: 2000, Sayı: 1 Elazı ğ

FİDAN, C. 2001. Elazığ Yöresinde Mer’a Islahı Amacıyla Dap ( Di-Amonyum Fosfat ) Kimyasal Gübresinin Kullanımına İlişkin Bazı Esaslar. G.D.A., O.A.E. Dergisi. Yıl: 2001, Sayı: 3 Elazığ

FİDAN, C. 2002. Değişik Toprak İşleme Şekillerinin Toprağın Su ve Hava Ekonomisine Etkisi. G.D.A., O.A.E. Dergisi. Yıl: 2002, Sayı: 4 Elazığ

FIDAN, C., KALKAN, B., 2006. Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesinin Erozyon Açısından Değerlendirilmesi. Orman Mühendisli ği Dergisi , Yıl: 43, NR:10-11-12, ISSN: 1301-3572, Page: 27-31, 4 Renk Yayın Tanıtım Matbaası, Ankara/TURKIYE
 

4.   Bildiriler

FİDAN, C. 1997. Problems Related to Land Use in The Watershad of Ömerli (İstanbul), Protective and Environmental Functions of Forests, Proceedings of the XI World Forestry Congress, Volume 2, Turkey, 297p

FİDAN, C., GÜLDAŞ, N. 2005. Tarım-Ormancılık Karma Sistemlerinin Tarımdaki Yeri ve Önemi. GAP IV. Tarım Kongresi 21-23 EYLÜL 2005, ŞANLIURFA

FİDAN, C. 2006. Yarı Kurak Bölgelerdeki Erozyon Önleme Çalışmalarında Otsu Bitkilerin Yeri ve Önemi. Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı. Nevşehir.

FİDAN, C., KIRIŞ, R., İMAL, B. 2007. Su Kaynakları Üzerinde Orman Ekosistemlerinin Rolü. III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Gümüldür, İzmir

FİDAN, C., DURAN, C., KIRIŞ, R. 2008. Bitki Formasyonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi. Cilt 1. Sayfa: 39-47 Ankara

FİDAN, C. 2008. Effects of different soil tillages and reseedings on soil characteristics and runoff in potential rangelands of Elazig Province 6th European Conference on Ecological Restoration Towards a sustainable future for European ecosystems Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species. 8-12 September 2008 Ghent, Belgium

FİDAN, C., GÜLDAŞ, N. 2010. Determination of Suitable Silva-pastoral Models for Irrigated Lands in Southeast Anatolia Region. EFIMED Annual Meeting 2010. 14 - 16 April 2010, Hotel Porto Bello, Antalya, Turkey
 

5.    Çeşitli yayınlar
Sürdürülebilir Toprak Kullanımının Karakteristikleri ve ilkeleri (Çeviri).


Araştırma Projeleri 
Tamamlanmış çalışmalar

    -       Mer’a Islâhında Gübrelemenin Etkisi (Proje lideri). 
-
    Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Seki Terasların Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Açısından Başarı Durumunun Saptanması (Yürütücü). 
-
   Elazığ Yöresi Potansiyel Meralarında Değişik Toprak İşleme Şekilleri ve Otlandırmanın Toprak Özellikleri Ve Yüzeysel Akışa Etkileri (Proje lideri).
-
    GAP Yöresinde Sulanabilir Koşullarda Bazı Silvo-Pastoral Sistemlerin Uygulanması İmkânları (Proje lideri). 
-
    Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kara Avcılarının Profilinin Saptanması (Yürütücü). 
-
    Doğu Anadolu Bozuk Meşe Baltalıklarının İmarı ve Silvo-Pastoral Amaçlı Kullanım İmkânları (Proje lideri).

PERSONEL
 


Dr. SELDA AKGÜL

Selda Akgül, 1976 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, liseyi ise Trabzon'da tamamladı. 1993 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu.
1998 Şubat ayında Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Yetiştirme Araştırmaları Bölüm Başmühendisliğinde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Silvikültür Programında başlamış olduğu Yüksek Lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı.
Halen aynı bölümde Araştırma Uzmanı olarak görev yapmakta olan Selda Karabulut, aynı zamanda İ. Ü. Orman Fakültesi'nde doktora yapmıştır. 

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

23.03.2016

Soyadı, Adı

AKGÜL, Selda

Doğum Yeri, Tarihi

Samsun, 28.11.1976

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş)

0 262 312 11 35-36

E. Posta Adresi

seldaakgul@ogm.gov.tr

 2. ÖĞRENİM:  

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ 

YILI

Doktora

İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Silvikültür Programı

2010

Yüksek Lisans

İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Silvikültür Programı

2001

Lisans/Fakülte

İ.Ü. Orman Fakültesi / İstanbul 

1997

3. MESLEKTE DENEYİM:  

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

1998-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma

Enstitüsü Müdürlüğü.

 

 

4. UZMANLIK ALANLARI: 

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Ağaçlandırma ve Silvikültür

Hızlı gelişen tür, ağaçlandırma ve fidanlık tekniği

Ağaçlandırma ve Silvikültür

Büyüme-iklim

Fenoloji, biyo-iklim

Büyüme-iklim

5. YAYINLAR:

1.  Tez:

Yüksek Lisans: Eskişehir Yöresi Makinalı Karaçam ( Pinusnigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarında Arazi Hazırlama Yöntemlerinin 15 Yıllık Gelişim Üzerindeki Etkileri.

Doktora: AKGÜL, S. 2010, Sahilçamının ( Pinus pinaster Aiton) Türkiye’deki Gelişimi Üzerine Biyoiklimsel Araştırmalar.

2.   Makale:

 1.         ULUER, K.,KARABULUT, S.:1999/1. Mikoriza ve Ormancılıktaki Yeri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Ara ştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Dergisi No: 26, İzmit.

2.       AKGÜL S., 2015. İzmit yöresindeki kavak a ğaçlandırmalarında kullanılan dikim materyallerinin irdelenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi Sayı: 2, Ankara.

3.Çeşitli Yayınlar:

1.        KARABULUT, S.2005. Eskişehir Yöresi Makinalı Karaçam ( Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarında Arazi Hazırlama Yöntemlerinin 15 Yıllık Gelişim Üzerindeki Etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çeşitli Yayınlar Serisi No: 18, İzmit.

4.   Bildiri:

1.      ULUDAĞ, S., KILIÇASLAN, H, KARABULUT, S. 2003: Kavak Fidanlıklarında Yeni Üretim Teknikleri Ve Dikim Materyali. Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu Tebliğler Kitapçığı. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmit.

2.  AKGÜL, S. 2007.Kavak Yetiştirme Tekniğindeki Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of ForestResources, 17-19 October, 2007, İstanbul, Turkey. s.249.

3.      AKGÜL, S. 2008.AStudy on Determination of Planting Material Used for Poplar Plantations in Turkey. International Poplar Commission, 23rd Session. Beijing, China, 27 – 30 October 2008,.

4.      AKGÜL, S. , TUNÇTANER, K. 2011, Selection of Suitable Willow Clones For Biomass Production and Growing Techniques in Turkey. Third International Congress of Salicaceae, Patagonia Argentina, 16-19 March 2011.

5.      AKGÜL, S ., DİRİK, H. 2011, Bio-ClimaticEvaluations On TheGrowth of MaritimaPine (PinusPinasterAiton) in Turkey. MEDPINE 4: 4th International Conference on Mediterranean Pines (Conservation, Ecology, Restoration and Management of Mediterranean Pines and their Ecosystems: Challenges under global change), June 6-10, 2011 - Petit Louvre, Avignon, France.

6.       AKGÜL, S ., DİRİK, H. 2011, Sahilçamı Ağaçlandırmalarının Türkiye Ormancılığındaki Yeri ve Akdeniz Biyoiklim Kuşağındaki Gelişiminin Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş.

7.      AKGÜL, S ., 2012, The Evaluation of Industrial Plantations In Turkey within The Framework of Global Climate Change (MaritimaPineSample). Forest Water Interaction with Respectto Air Pollutionand Climate Change, International Sem., 3-6 September 2011, Kahramanmaraş,Turkey.

8.      TAMYÜKSEL, H., AKGÜL, S., 2013, Ormanlarımızdaki bitki zenginliğinin kentsel peyzaj alanlarına aktarımı (Kocaeli örneği). Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, Kasım 2013, Adana.

5. Tamamlanmış Projeler (Teknik Bülten) :

1.      ULUDAĞ, S., ZORALİOĞLU, T., KILIÇASLAN, H, KARABULUT, S. 2005: Farklı Çelik Boy ve Kalınlıklarının Kaliteli Söğüt Fidanı Yetiştirilmesine OlanEtkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 198, İzmit.

2.       ZORALİOĞLU, T., ULUDAĞ, S., KOÇER, S., DİNER, A., KILIÇASLAN, H,

KARABULUT, S. 2003: Kavak Ağaçlandırmalarında Budama Kesim ve Kesim Sonrası Kök Kütüklerinin Sökülmesine Yönelik Teknikler İle İşlem Birim Zaman Ve Maliyetlerinin Belirlenmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 199, İzmit. 

3.       KILIÇASLAN, H., ZORAL İOĞLU, T., ULUDAĞ, S., KARABULUT, S. 2005:Kavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Bir v e İki Yaşlı Kavak Sırık Çeliği Yetiştirme Standart Metodunun Tespit Edilmesi ve Ağaçlandırmadaki Başarısı Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlü ü, Teknik Bülten No: 201, İzmit.

5.       KILIÇASLAN, H., ULUDAĞ, S., KARABULUT, S. 2005: İzmit ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun ( 77/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan ve Sırık Çeli ği Kullanılma Koşul ve Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 202, İzmit.

6.       AKGÜL, S. 2013, Sahilçamının (PinusPinasterAiton) Türkiye’deki Gelişimi Üzerine

Biyoiklimsel Araştırmalar.Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 212, İzmit.
 

PERSONEL
 

NECAT DEMİRSU

Düzenleme Tarihi

23.03.2016

Soyadı, Adı

DEMİRSU, Necat

Sicil No

26865

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

Eruh, 08.01.1956, E

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 532 2523415

e-posta adresi

necatdemirsu@ogm.gov.tr

2. ÖĞRENİM:

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Silvikültür Ana Bilim Dalı

1984

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/İstanbul

1982

Lise

İstanbul Haydarpaşa Lisesi/Kadıköy/İstanbul

1974

Orta Okul

Hani Ortaokulu /Hani/Diyarbakır

1970

İlkokul

Hani İlkokulu/Hani/Diyarbakır

1967

3. MESLEKTE DENEYİM: 

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

1983-1988

İşçi Mühendis

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü

1988-1990

Mühendis

13Nolu Amenajman Heyeti

1990-1998

Orman İşletme Şefi

İzmit Orman İşletmesi, Gebze Orman İşletme Şefliği

1998-2001

Or.İşl.Müd.Yrd.

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü

2001-2012

Or.İşl. Müdürü

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü

2012-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitü Müdürlüğü

4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Orman İşletmeciliği İşletme Pazarlama, Silvikültür, Orman Yangınları.

Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Kavak,Söğüt,Kızılçam,Ceviz

 

 5.YAYINLAR:

Lisans Tezi: Sülfat Metodu ile Kâğıt Üretimi.
Yüksek Lisans: Bursa/ İnegöl Orman İşletmesi, Oylat İşletme Şefliğinde Kayında Silvikültürel Problemlerin Tespiti ve Çözüm Önerileri Üzerine Araştırma.
 

PERSONEL
 

EROL CABAK

Kişisel Bilgiler 

Doğum yeri, tarihi

Göle – ARDAHAN, 1975

Çalıştığı yer, iş adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 41001Başiskele/KOCAELİ

Telefon: 0262 312 11 35

Faks: 0262 312 11 37  E-mail: erolcabak@ogm.gov.tr

Eğitimi 

Fakülte/Bölüm

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü -  İstanbul

 Meslekî Deneyimi / Çalıştığı Kurumlar 

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

HANGİ KURULUŞTA

2006-2007

Orman İşletme Şefi

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü

2007-2013

Mühendis

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

2013-Halen

Araştırma Ormanı Şefi, Araştırmacı

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Bölümü:

Yetiştirme Araştırmaları Başmühendisliği

·        Kerpe Araştırma Ormanı Şefliği

Uzmanlık Alanları

·        Silvikültür, Yetiştirme, Hızlı Gelişen Türler, Ağaçlandırma Tekniği, Fidanlık Tekniği

·        Orman İşletmeciliği, Orman İdaresi ve Planlama

·        Harita Programları, CBS, ArcGIS Programı

ICP-FORESTS Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı

·        Taç Durumu ve Hasar Etmenleri Bölgesel Sorumlusu - Seviye I ve Seviye II

·        Çökelme Örneklemesi ve Analizi Bölgesel Sorumlusu

Lisans Tezi: Meteoroloji İstasyonu Olmayan Bir Yerin Yağış Miktarının Hesaplanması

PERSONEL


CİHAN ATMACA

1.GENEL: 

Adı ,Soyadı

Cihan ATMACA

Sicil No

35212

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

Erzincan, 19.05.1977, E

 

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AraştırmaEnstitüsü Müdürlü   ğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 505218 7041

E. Posta Adresi

cihanatmaca@ogm.gov.tr


2. ÖĞRENİM:

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Yüksek Lisans

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Orman Mühendisliği Bölümü (Devam Ediyor)

 

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/  İstanbul

1999

Lise

İzmit Namık Kemal Lisesi

1994

3. MESLEKTE DENEYİM: 

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ 

KURULUŞ

1999-2004

Mühendis

O İP Daire Bşk. Amenajman Heyetleri

2004-2005

Mühendis

Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü

2005-2012

Mühendis

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, 33. Orman  Amenajman Başmühendisliği

2012-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Ağaç Islahı Başmühendisliği

 4. UZMANLIK ALANLARI: 

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Ağaç Islahı

Islah

Melez Kavak, Karakavak, Sahilçamı, Yabani Kiraz Islahı

PERSONEL


YUSUF TAŞTAN

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

25.03.2016

Soyadı, Adı

TAŞTAN, Yusuf

Sicil No

36135

 

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

İstanbul, 13.01.1985, E

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 555 6913913

E. Posta Adresi

yusuftastan@ogm.gov.tr

2. ÖĞRENİM:

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/İstanbul

2010

Lise

Şişli Lisesi/İstanbul

2003

Orta Okul

Mareşal Fevzi Çakmak  İlköğretim Okulu/İstanbul

1999

İlkokul

Atışalanı İsmetpaşa İlköğretim Okulu/İstanbul

1996

3. MESLEKTE DENEYİM:

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

2012-2013

Mühendis

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Geçici Görevlendirme ile Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

2013-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

 4.YAYINLAR:

Tezler:
Lisans Tezi: Bazı Kavak Klonlarının Kimyasal Analizi

Tebliğ:
Milli Kavak Koordinatörlüğü Tebliği
Türkiye’de Kavak Islah Çalı
şmaları (2000-2014 Dönemi) Teoman KAHRAMAN, Filiz KÜÇÜKOSMANOĞLU KAHRAMAN, Dr Hüseyin KARATAY, Cihan ATMACA, Burcu UZAN, Yusuf TAŞTAN, Çağlar UĞURLU

PERSONEL


BURCU UZAN

1.GENEL: 

Düzenleme Tarihi

25.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyadı, Adı

UZAN, Burcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicil No

36759

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

Kadıköy,15.08.1988, K

 

 

 

 

 

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 554 712 39 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Posta Adresi

burcuuzan@ogm.gov.tr
brc.uzan.88@hotmail.com.tr

 

 

 

 

 

 2. ÖĞRENİM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

BAŞLANGIÇ/BİTİRME YILI

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

Gebze Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü – Bitki Biyoteknolojisi

2014-devam

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte

Uludağ Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi-Biyoloji Bölümü

2006-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise

Gebze Sarkuysan Süper Lisesi

2002-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkokul

İlyasbey İlköğretim Okulu / KOCAELİ

1994-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. MESLEKTE DENEYİM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV DÖNEMİ

 

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

2013- devam

Biyolog

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. UZMANLIK ALANLARI:

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

 

 

 

 

 

 

Bitki biyoteknolojisi

biyoteknoloji

Moleküler Belirteçler ile Karakterizasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.YAYINLAR:

Çeşitli Yayınlar: 

KÖKSAL, B., KAYA, E., EFE, K., UZAN, B., Özden-Çiftci, Y. 2014. Molecular Characterization of SomeTurkishOlive (Oleaeuropaea L.) cultivarsbased on IRAP Markers. World Forum on Biology, Joint Meeting of the Society for InVitro Biology and the Society for Cryobiology, Savannah, Georgia, USA..

PERSONEL


AYHAN KARAKAYA 

09.02.1968 yılında  Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

02.01.1995 tarihinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü’ne atandı. Aralık 2003 tarihine kadar Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü’nde Orman İşleme Şefi olarak çalıştı. 

Aralık 2003 ve Mart 2005 tarihleri arasında Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Orman Köy İlişkileri Şube Müdürlüklerinde görev yaptı.

Ayhan KARAKAYA 09.03.2005 tarihinden itibaren İzmit Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü emrinde geçici görevlendirme ile görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

23.03.2016

Soyadı, Adı

KARAKAYA, Ayhan

Sicil No

29179

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

Malatya,09.02.1968, E

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 1135-36, 0 532 658 1853

E. Posta Adresi

ayhankarakaya@ogm.gov.tr
ayhankarakaya68@hotmail.com.tr

2. ÖĞRENİM:

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Yüksek Lisans

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı

2008

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/  İstanbul

1992

Lise

İstanbul Kasımpaşa Lisesi/Beyoğlu/İstanbul

1985

Orta Okul

İstanbul Kasımpaşa Lisesi/Beyoğlu/İstanbul

1982

İlkokul

Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu/Beyoğlu/İstanbul

1979

3. MESLEKTE DENEYİM:

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

1995-2003

Orman İşletme Şefi

Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü

2003-2004

Mühendis

Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

2004-2005

Mühendis

Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü

2005-2011

Mühendis

Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Geçici Görevlendirme ile Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

2011-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.


4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Orman Koruma

Koruma

Makromantarlar, Bitki Hastalıkları

 5.YAYINLAR: 

1.      Tezler: Lisans Tezi: İstanbul’da Kürk Ticareti. 
Yüksek Lisans: 
Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi.

             2.      Teknik Bülten:

ULUER, K., SELEK, F., ÖZAY F., KARAKAYA, A., 2008.Bazı Kavak Klonlarının Pas Mantarına ( Melampsoraallii-populinaKleb.) Karşı Dirençlerinin Araştırılması. Teknik Bülten No.207, İZMİT. 

 

3.      Tamamlanmış Projeler: 

KARAKAYA, A., GÜLTEK İN, H., C., ADAY KAYA, A. G., 2015. Marmara Bölgesindeki Orman Fidanlıklarında Yetiştirilen Odunsu Bitkilerdeki  

Fungal Etmenlerin Tespiti. Proje No: İZT-376 (3826)/2011-2015, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İZMİT.  

4.      Çeşitli Yayınlar: 
KARAKAYA, A. 2009.
Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi. Çeşitli Yayınlar Serisi. No:20, Kavak ve Hızlı Geli şen Orman Ağaçları Ara ştırma Enstitüsü Müdürlü ğü, İZMİT.

             5.      Tebliğ: KARAKAYA, A. 2009. Determination of Macrofungi in The Region of Kocaeli. IUFRO WorkingParty 7.02.02. Foliage, Shootand Stem Diseases of Forest Trees Meeting in Eğirdir,  ISPARTA, TURKEY.

PERSONEL


ALİ EKŞİ

1.GENEL: 

Düzenleme Tarihi

23.03.2016

Soyadı, Adı

EKŞİ, Ali

Sicil No

29136

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

Zonguldak,21.03.1969, E

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:341140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 532 665 60 66

E. Posta Adresi

alieksi@ogm.gov.tr
aliieksii@gmail.com.tr

 2. ÖĞRENİM: 

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/  İstanbul

1993

Lise

İstanbul 50.Yıl Tahran Lisesi/İstanbul

1986

Orta Okul

İstanbul Göztepe Orta Okulu/ İstanbul

1983

İlkokul

İstanbul Yeşil Bahar İlkokulu/İstanbul

1980

3. MESLEKTE DENEYİM: 

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

1995

Mühendis

Ankara Amenajman Heyeti

1995-2011

Mühendis

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Planlama ve Projeler Şube Müdürlüğü

2011-2014

Mühendis

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, SilvikültürŞube Müdürlüğü

2014-2015

Mühendis

Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü, Zonguldak.

2015-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

PERSONEL


Dr. HİDAYET KARAKURT

Manisa, Kula’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Manisa, Sarıgöl’de tamamladı. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra; lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 1984 yılında “orman mühendisi” unvanıyla, yüksek lisans öğrenimini ise 1986 yılında İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Silvikültür Anabilim Dalında “orman yüksek mühendisi” unvanıyla tamamladı. “Ege Bölgesinde açık ocak yöntemiyle işletilen kömür sahalarının yeniden ağaçlandırılması” konulu tezi ile, 2003 yılında Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak ana bilim dalından “bilim doktoru” unvanını aldı. 1991 yılında askerlik hizmetini Piyade Asteğmen olarak tamamladı.

Çalışma hayatına, Orman Genel Müdürlüğünde devlet memuru olarak 1986 yılında Kahraman Maraş Orman İşletmesinde başladı. 1988 yılı Ağustos ayından 2014 yılı Ağustos ayına kadar Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünde araştırma uzmanı olarak çalıştı. Halen merkezi İzmit’te olan Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölümünde başmühendis olarak görev yapmaktadır.

Mesleki eğitimi ve önceki çalışmaları gereği; silvikültür, çevre kirliliği, orman ekosistemleri ve orman toprakları gibi ana disiplinlerin yanında, maden sahalarının rehabilitasyonu ve ağaçlandırılması, orman ekosistemlerinde çevre kirliliğinin araştırılması ve izlenmesi, radyo ekoloji, orman dışı ağaçlandırmalar ve kent ormancılığı, ormanlardan biyo kütle enerjisi elde etme, orman yangınlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi gibi konulara ilgi duymaktadır.

Mesleki kariyeri esnasında; çok sayıda kurum içi teknik bülten, yerli ve yabancı dergi makalesi, sempozyum bildirisi, eğitim materyali ve çeviri eser hazırladı. Ayrıca; 2005 yılında TRT Radyo 1’de “Sözden Eyleme Çevre” adlı radyo programına, ayda bir “konuk uzman” olarak katıldı.

Mesleki amaçlı çok sayıdaki yurtdışı ziyaretlerinin yanında, Uluslararası Akdeniz İleri Zirai Araştırmalar Merkezi (IAMZ, CIHEAM) tarafından tam burslu olarak 2004, 2005 ve 2010 yıllarında üç defa İspanya, Zaragoza Akdeniz Ziraat Enstitüsünün ekolojik restorasyon, orman restorasyonu ve ormanların iklim değişikliğine uyumu konularındaki ileri seviye kurslarına, ayrıca İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Kalkınma için Zirai İşbirliği Dairesinin (MASHAV, CINADCO) “Çölleşmeyle Mücadele: Kurak ve Yarı Kurak Kuşakta Ağaçlandırma” başlıklı uluslararası seminerine katıldı.

Dr. Karakurt iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.
 

Yazışma Adresi:
Telefon
:
Faks
:
e-posta
:
Yabancı Dil Sınav Bilgisi (ÜDS):

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü
Ovacık Mah. D 100 Karayolu, Hasat Sokak No: 3 Başiskele, Kocaeli 41001
+90 262312 1135, +90 262312 1136
+90 262312 1137
hidayetkarakurt@ogm.gov.tr
85/100, B Seviyesi (Sınav Tarihi 13 Eylül 2015)

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Toprak

Doktora

2003

Türkiye

İstanbul Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Silvikültür

Yüksek Lisans

1986

Türkiye

İstanbul Üniversitesi

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Lisans

1984

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü

Türkiye

Kocaeli

Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölümü

Arge Personeli

2016-

Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

Türkiye

Elazığ

Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölümü

Arge Personeli

2014-2016

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü

Türkiye

İzmir

Orman Ürünleri Araştırmaları Bölümü

Arge Personeli

2011-2014

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü

Türkiye

İzmir

Toprak ve Ekoloji Bölümü

Arge Personeli

1988-2011

K.maraş Orman Bölge Müdürlüğü

Türkiye

K.maraş

K.maraş Orman İşletme Müdürlüğü

Teknik Personel

1986-1988

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

Türkiye

İstanbul

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü

Teknik Personel

1984-1986

UZMANLIK ALANLARI

Orman Mühendisliği, Peyzaj Onarımı, Silvikültür, Toprak Bilgisi, Ekosistem Bilgisi, Orman Ekolojisi, Toprak ve Bitki Besleme, Bitki Ekolojisi, Ekoloji ormancılık, orman ekosistemleri, orman toprakları, çevre sorunları, çevre kirliliği, ekolojik restorasyon, arazi rehabilitasyonu

 PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Kaz Dağları-Edremit Orman Topraklarının Doğal Ve Yapay Radyoaktivite Düzeyinin Belirlenmesi Ve Sonuçların Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

159.899

01.05.2010-

01.05.2013

Araştırmacı/Uzman

Ulusal (TÜBİTAK Projesi)

Uzaktan Algılama Tekniği ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Karaburun Yarımadasının Potansiyel Erozyon Riskinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi

5.000

19.04.2004-26.01.2009

Araştırmacı/Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

İzmir Yöresindeki Doğal Kızılçam Ormanlarında Ektomikorizal Mantarların Belirlenmesi

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü

60.000

01.01.2001-

31.12.2008

Araştırmacı/Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

Aydın Linyitleri Açık Kömür Havzasında Malzeme Döküm Alanlarının Ağaçlandırma Yoluyla Islahı

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü

60.000

01.01.2000-

31.12.2006

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi (GEF 1)

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü

10.000.000

01.01.1993-

31.12.1998

Araştırmacı/Uzman

Uluslararası

Ege Bölgesinde Açık Kömür İşletmesi ve Toprak Döküm Alanlarındaki Ekolojik Şartlar ile Bu Alanlara Uygun Ağaçlandırma Tekniklerinin ve Ağaç Türlerinin Belirlenmesi

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü

90.000

01.02.1992-

31.12.2001

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

 DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı: 1
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı:  5

ÖDÜLLER 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

A Scholarship for International Seminar on Combating Desertification: Afforestation in Arid and Semi-Arid Zones (1-16 November 2010)

MASHAV-CINADCO-JNF

2010

Scholarship for the Advanced Course on Ecological Engineering Applied to Environmental Restoration in Mediterranean Areas

CIHEAM - IAMZ

2010

Scholarship for the Advanced Course on Land Restoration to Combat Desertification: Innovative Approaches, Quality Control and Project Evaluation

CIHEAM - IAMZ

2005

Scholarship for the Advanced Course on Ecological Engineering Applied to Environmental Restoration in Mediterranean Areas

CIHEAM - IAMZ

2004

YAYINLARI 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Karadeniz, Ozlem; Rukiye Çakır, Hidayet Karakurt, Estimation of verticalmigrationvelocity of 137Cs in the Mount IDA/Kazdagi, Turkey, 2015, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY

Karadeniz, Ozlem; Hidayet Karakurt, Cuneyt Akal, Natural radionuclideactivities in forestsoilhorizonsofMountIDA/Kazdagi, Turkey, 2015, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Karadeniz, Ozlem; Karakurt, Hidayet; Cakir, Rukiye; Coban, Fatih; Buyukok, Emir; Akal, Cuneyt, Persistence of Cs-137 in thelitterlayers of forestsoilhorizons of Mount IDA/Kazdagi, Turkey, 2015, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY

Kurucu, Y.;Altınbaş, U.; Uysal, H.; Bolca, M.; Esetlili, M. T.; Ozen, F.; Yönter, G.; Özden, N.; Yolcu, G.; Karakurt, H.; Altun, N., Creating Potential Erosion Risk Map of the Karaburun Peninsula by Geographical Information System and Remote Sensing Technique, 2011, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Karakurt, Hidayet, Orman Araştırmacılarının Durumları, 2013, Orman Mühendisliği Dergisi
Karakurt, Hidayet, Tatlı Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Bunların Yönetimi: Ormanların Rolü, 2006, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi

Karakurt, Hidayet, Orman Kaynaklı Su Hizmetleri için Pazarların Geliştirilmesi: Yenilikçiler için Konular ve Dersler, 2006, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi

Karakurt, Hidayet, Ekolojik Restorasyona Giriş, 2006, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
Karakurt, Hidayet, Şehirlerin Yeşermesi İçin, 2003, Radikal Gazetesi

Karakurt, Hidayet, Orman Beslenmesi ve Verimlilik Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında İzlenecek Stratejiler ve Taktikler, 1999, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi

Karakurt, Hidayet, Akdeniz Ormanları, 1992, Orman Mühendisliği Dergisi

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Akça, H., Karakurt, H., Solak, M.H. and Akbin, G. Ectomycorrhizal Russula Species in Turkish Pine (Pinusbrutia Ten.) Forests in İzmir, 8th International SoilScience Congress on "Land Degradationand Challenges in Sustainable Soil Management", 2012

Tolunay D., Karabiyik B., Temerit A., Öztürk S., Adıgüzel U., Karakaş A., Karakurt H., Akkaş M.E., Türkiye Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programının İlk Üç Yıllık Sonuçları. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu. 17-20 Kasım 2011. , 2011

Kurucu, Y.; Altınbaş, U.; Uysal, H.; Bolca, M.; Esetlili, M. T.; Ozen, F.; Yönter, G.; Özden, N.; Yolcu, G.; Karakurt, H.; Altun, N., Creating Soil Lost Mapping of the Karaburun Peninsula by Geographical Information Systemand Remote SensingTechnique, International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to sustain SoilHealth and Quality", May, 26-28, 2010, OndokuzMayisUniversity, Samsun-Turkey., 2010

Karakurt, H. Urla'daki Yaşlı ve Korunmaya Değer Ağaçlar, Cumhuriyetin 80.Yılında I. Urla Sempozyumu, 2003

Karakurt, H. and Altun, N. Aydın Linyitleri AŞ'de Rekültivasyon Araştırmaları, Açık Maden İşletmelerinin Rekültivasyonu konulu Workshop, 2000

Karakurt, H. and Acar, M.I. Ege Bölgesinde Açık Ocak Yöntemiyle Kömür İşletmeciliği Yapılan Arazilerin Ormancılık Amacına Dönük Kullanımı, ODTÜ-TÜBiTAK-TKİ-PSU (ABD) işbirliği ile Düzenlenen Açık Ocak Madenciliği Yapılan Arazilerin Yeniden Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Konusunda Uluslar Arası Çalışma Grubu Toplantısı, 1992 

Diğer yayınlar 

Akça, H., Karakurt, H., Solak, M.H. and Akbin, G. İzmir Yöresindeki Doğal Kızılçam Ormanlarında Ektomikorhizal Mantarların Belirlenmesi. Teknik Bülten No: 44, 009
Karakurt, H. , Kaymakçı, E., Akkaş, M.E. and Kostak, S. Aydın Linyitleri Açık Kömür Havzasında Malzeme Döküm Alanlarının Ağaçlandırma Yoluyla Islahı. Teknik Bülten No: 43, 2009

Karakurt, H., Şehir Ormancılığı Rehberi, 2005 (Çeviri)

Karakurt, H., Ege Bölgesinde Açık Kömür İşletmesi ve Toprak Döküm Alanlarındaki Ekolojik Şartlar ile Bu Alanlara Uygun Ağaçlandırma Tekniklerinin Belirlenmesi. Teknik Bülten No: 23, 2004
 

Düzenleme Tarihi :29/03/2016

 
PERSONEL


DİLEK TUĞRUL

1964 yılında İzmit'te doğdu. İlkokulu İzmir'de orta öğrenimini İzmit'te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.
1995-1999 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Kimya bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. Halen Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisliğinde Araştırma Uzmanı olarak çalışmaktadır.
Dilek Tuğrul, evli ve iki çocuk annesidir.

1.GENEL:  

Düzenleme Tarihi

24.03.2016

Soyadı, Adı

TUĞRUL, Dilek

Sicil No

 

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

İzmit,1964,

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36,

E. Posta Adresi

dilektugrul@ogm.gov.tr

2. ÖĞRENİM: 

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

1999

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

1988

3. MESLEKTE DENEYİM:

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

 

KURULUŞ

1997-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlü ğü Toprak ve Ekoloji

4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Toprak kimyası-Kavak

Toprak

Besin elementleri, ağır metaller, tuzluluk, toprak

5.YAYINLAR:

Tamamlanmış Projeler:

ZENGİN, M., HIZAL, A., KARAKAŞ, A., SERENGİL, Y.,TUĞRUL, D.,ERCAN, M. 2005. İzmit Yuvacık Barajı Su Toplama Havzasının Yenilenebilir Doğal Kaynaklarının Su Üretimi (Kalite, Miktar ve Reji m) Amacıyla PlanlanmasıTUĞRUL, D. ZENGİN, M., 2012. Kavak Ağaçlandırması ile Fındık ve Mısır Tarımı Yapılan Arazilerde Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Yönünden Mukayesesi

TUĞRUL, D., ZENGİN, M., 2016. Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür ve Klonlarıyla, Sulanabilir Tuzlu Toprakların, Odun Üretimi Amacıyla Ağaçlandırılabilirli ğinin Araştırılması

Çeşitli Yayınlar:

TUĞRUL, D. 2004: Kerpe Araştırma Ormanı Radiata Çamı (Pinus radiata D. Don) İbrelerinde Bazı Ağır Elementlerin Tespiti. Kavak ve Hızlı Geli şen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü Çeşitli Yayınlar Serisi No 16İZMİT-2004 Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:214. Müdürlük Yayın No: 241

Tebliğ:

ZENGİN, M.,KARAKAŞ, A., TUĞRUL, D. 2003 : Türkiye’de Kavakların Potansiyel Yetişme Alanları ve Yetişme Ortamı İstekleri . Orman Bakanlığı Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu Tebliğler Dergisi, 2003.

TUĞRUL, D. ZENGİN, M., 2015. Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür ve Klonlarıyla, Sulanabilir Tuzlu Toprakların, Odun Üretimi Amacıyla

Ağaçlandırılabilirliğinin Araştırılması. Orman Genel Türkiye Milli Kavak Komisyonu VIII. Genel Kurul Toplantısı Tebliğler, 2015. 

PERSONEL


SELİN ÖZBAY

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

25.03.2016

Soyadı, Adı

ÖZBAY, Selin

Sicil No

35898

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

İstanbul,28/02/1978, K

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Kullar/Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Kullar/Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 532 0557210

E. Posta Adresi

selinozbay@ogm.gov.tr

selinozbaykae@gmail.com

 2. ÖĞRENİM:

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Fakülte

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/İstanbul

2000

Lise

Beşiktaş Kız Lisesi/Beşiktaş/İstanbul

1995

Orta Okul

Beşiktaş Kız Lisesi/Beşiktaş/İstanbul

1992

İlkokul

Ayazağa İlkokulu/Sarıyer/İstanbul

1989

 3. MESLEKTE DENEYİM:

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

2006-2012

Ağaçlandırma, Or-Köy, DKMP Mühendisliği

Şırnak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

2012-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

 4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Toprak ve Ekoloji

Toprak, Ekoloji

Endüstriyel Ağaçlandırmaların depoladığı bitki besin maddesi ve organik karbon miktarı.

5.YAYINLAR:
1.    Tezler:
Yüksek Lisans:
İzmit Kerpe Yöresindeki Sahil Çamı (Pinus pinaster Aiton) Ağaçlandırmalarının Topraktaki Organik Karbon ve Besin Maddesi Stoklarına Etkisi.(Devam ediyor).

PERSONEL
 


Dr. SACİT KOÇER

Doğum Tarihi               : 24.01.1963
Medeni Durumu
           : Evli, iki çocuklu
1. Eğitim Durumu        : Dr.
 

Kurum (Tarihten-Tarihe)

Aldığı Diplomalar 

1980-1984, İ. Ü. Orman Fakültesi, Ormancılık Mühendisliği Bölümü

Orman Mühendisi

1984-1987, İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi

Yüksek Lisans

1992-1999, İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi

Doktora

 

2. Yabancı Dil Bilgisi (5-Çok iyi; 1-Basit düzeyde) 

Yabancı Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

Varsa Belge Türü ve Puanı

İngilizce

3

2

2

 

 3.      Mevcut Görevi: Başmühendis 

4.      Halihazırda Çalışmakta Olduğu Kurumdaki Süresi: 29 yıl 

5.    İş Tecrübesi 

Tarihten- Tarihe

Yer

Kurum/Kuruluş

Pozisyon

1984-1987

İstanbul

İ. Ü. Orman Fakültesi

Araştırma Görevlisi

1987-2004

İzmit

Kavak ve Hızlı Geliş. Or. Ağ. Arş. Müd.

Orman Mühendisi, Araştırma Uzmanı

2004-2014

İzmit

Kavak ve Hızlı Geliş. Or.Ağ. Arş. Müd.

Başmühendis V.

2014– 2016

Adapazarı

Sakarya OBM

Mühendis

2016–

İzmit

Kavak ve Hızlı Geliş. Or.Ağ. Arş. Müd.

Başmühendis


6. Sertifikalar 

Kurum/Kuruluş

Alınan Belge

(Tarihten-Tarihe)

 

1996, İngiltere, Silsoe College (22 günlük)

Ormancılık Araştırma Yönetimi

 9. Proje Liderlikleri/ Koordinatörlükler 

-  Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi (Türkiye – İtalya Ortak) Ekonomi Eş uzmanı (1992 – 1998)

-  Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi (TKGP) Kapsamında Yeni Teknolojilerin Ekonomik Etkileri (1994 – 1995)

-  Ülkemizde Kavakçılı ğın Geliştirilmesinde Yeni Finansman Olanakları (1993 – 1999)

-  Samsun Kavağı (Populus deltoides Bartr.) İçin Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi (1999 – 2005)

-  I-45/51 (P. x Euramericana (Dode) Guinier Cv. “I-45/51”) Melez Kavağı İçin Hacim Tablosu Düzenlenmesi Ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi (1999 – 2005)

-  Dar Dikim Aralıklarında Kurulan Kavak (P.x euramericana ve P. deltoides Klonları)

Ağaçlandırmalarının Hasılatı ve Ekonomisi (2002 - 2018)

-  I-214 Melez Kavak Baltalıklarının Hasılatı ve Ekonomisi (Meriç Kavak Ağaçlandırma Sahası Örne ği) (2011 – 2023)

-  Bazı Kavak Klonlarının Endüstriyel Enerji Ağaçlandırmalarında Kullanımı (2012 – 2027)

PERSONEL
 


İBRAHİM AKSEKİ

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

24.03.2016

Soyadı, Adı

AKSEKİ, İbrahim

Sicil No

29608

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

HUĞLU,01.01.1956, E

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:341140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 554 219 40 66

E. Posta Adresi

ibrahimakseki@ogm.gov.tr

 2. Ö ĞRENİM: 

Ö ĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Fakülte

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi

1982

3. MESLEKTE DENEYİM: 

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

1986-1991

Orüs İşletme Şefi

Ulupınar Orüs  İşletme Müdürlüğü

1991-1992

Orüs İşletme Şefi

Cide Orüs İşletme Müdürlüğü

1992-1995

Orüs İşletme Şefi

Yenice Orüs İşletm Müdürlüğü

1995-1996

Orüs İşletme Şefi

Devrek Orüsİşlete Müdürlüğü

1996-2014

Mühendis

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

2014-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Endüstri, Hasılat

Üretim

Hasılat, Ağaç Malzemenin Endüstriyel Kullanımı

5.YAYINLAR:
Tezler:
Lisans Tezi: Fabrika Planlaması

PERSONEL
 


MUHAMMED SAİD KARA

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

 

23.03.2016

Soyadı, Adı

 

KARA, Muhammed Said

Sicil No

 

36763

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

 

Şanlıurfa,26.03.1986, E

Yazışma Adresi

 

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

 

 

İş Yeri Adresi

 

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

 

 

Telefon (İş, Cep)

 

0 262 312 1135-36, 0 532 055 1191

E. Posta Adresi

 

muhammedsaidkara@ogm.gov.tr

 2. ÖĞRENİM:

ÖĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Yüksek Lisans Fakülte

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ormancılık İşletmesi ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi/ İstanbul 

-2011

3. MESLEKTE DENEYİM:

GÖREV DÖNEMİ

 

GÖREV TÜRÜ 

KURULUŞ

2011-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi, Hasılat

5.YAYINLAR:
Tezler:

Yüksek Lisans: 
FARKLI KLON VE SIKLIKLARDAKİ KAVAK AĞAÇLANDIRMALARININ EKONOMİK ANALİZİ

PERSONEL
 


MUSA AKKAYA

1.GENEL:

Düzenleme Tarihi

24.03.2016

Soyadı, Adı

AKKAYA, Musa

Sicil No

30299

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyet (E/K)

Uşak,06.01.1959, E

Yazışma Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

İş Yeri Adresi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ovacık Mah. Hasat Sok. No:3 41140, Başiskele/Kocaeli

Telefon (İş, Cep)

0 262 312 11 35-36, 0 533 365 26 88

E. Posta Adresi

musaakkaya@ogm.gov.tr

2. Ö ĞRENİM:

Ö ĞRENİM DURUMU

BİTİRDİĞİ

YILI

Fakülte

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi

1981

3. MESLEKTE DENEYİM:

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

KURULUŞ

1981-1988

Orüs İşletme Şefi 

Ayancık Orüs İşletme Müdürlüğü

1988-1992

Orüs İşletme Şefi 

Dursunbey Orüs İşletme Müdürlüğü

1992-1993

Orüs İşletme Müdür Yrd.

Dursunbey Orüs İşletme Müdürlüğü

1993-1998

Orüs İşletme Müdürü

Kalkım Orüs İşletme Müdürlüğü

1998-2014

Mühendis

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

2014-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

4. UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONULAR

Endüstri, Hasılat

Üretim

Hasılat, Ağaç Malzemenin Endüstriyel Kullanımı

5.YAYINLAR:

Tezler:
Lisans Tezi: Fabrika Planlaması

PERSONEL
 


UFUK PEKMERTOL

1. GENEL 

Düzenleme tarihi

30.10.2014 

Adı Soyadı

 

 

Ufuk PEKMERTOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildiği Yabancı Diller

 İngilizce-(orta)-Gürcüce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Adresi

 Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Kocaeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon / Faks

02623121135

E-posta

 

 

 

ufukpekmertol@ogm.gov.tr – ufuk_pekmertol@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.ÖĞRENİM DURUMU

Öğrenim Durumu

Unvanı

Yer/Alan

Bitirdiği Yıl

Doktora

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Fakülte/YüksekOkul

İ. Üniv. Orman Fak.

 

1979 

Lise

 

 

 

Ortaokul

 

 

 

İlkokul

 

 

 

 3. MESLEKTE DENEYİM 

Görev Tarihleri

Görev Türü

Hangi Kuruluşta

1979-1981

Kd-Mülk ve Amenajman Müh.

 

1981-1988

Orman İşletme Şefliği

O.G.M

1989-1992

Orman İşletme Müdür yrd.

 

1993-2008

Orman İşletme Müdürlüğü

O.G.M

2009-2012

Orman Bölge Md.Yrd.

O.G.M

2012-2014

Başmühendis

 

4. UZMANLIK ALANLARI

UZMANLIK ALANLARI

ANAHTAR SÖZCÜK

Orman İşletmeciliği 

Endüstriyel plantasyonlar

5. ARAŞTIRMA YAPTIĞI KONU/KONULAR/
Endüstriyel plantasyon Ormanları
 

6.YAYINLARI 

6.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SSCI & ARTS AND HUMANİTİES): 

6.2.ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: 

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER: 

6.3.YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: 

6.4.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER: 

6.5.DİĞER YAYINLAR: Muhtelif dergi ve gazetelerde makaleler 

6.6.ULUSAL PROJELER: Tur-71 proje çalışma ve uygulamaları

PERSONEL
 


AŞKIN BOZKURT

1968 yılında Manisa’nın Akhisar İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Akhisar’da yaptı. 1985 yılında girdiği İ.Ü. Orman Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu.

1990-1991 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptı. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ekstern Bölümüne girdi. 1992 yıllarında aynı zamanda Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nde ve  Simav Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki Orman Amenajman Heyetinde çalıştı. 1993 Eylül ayında Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğünde memuriyete başladı. Mart 1995-Aralık 1998 tarihleri arasında ikinci görev yeri olan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde, 1999 Ocak-2004 Ekim tarihleri arasında üçüncü görev yeri olan Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünde görev yaptı.

2004 Ocak-2007 Mart tarihleri arasında yeni görev yeri olan Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Akhisar AGM Mühendisi olarak çalıştı. 2007 Mart ayından itibaren Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğünde görev yapmaktadır.

Orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

1. GENEL
 

Soyadı, Adı

BOZKURT, Aşkın

Doğum yeri, tarihi, cinsiyeti (E/K)

Develi/Kayseri, 1968 (E)

Telefon: 0262 312 11 35 Faks : 0262 312 11 37

E-mail askinbozkurt@ogm.gov.tr

2.ÖĞRENİM DURUMU

Öğrenim Durumu/Ünvanı

Bitirdi ği/Aldığı Yer/Alan

Yılı

Fakülte/Yüksek Okul

İ.Ü. Orman Fakültesi / İstanbul

1989

Lise

Akhisar Lisesi / Akhisar

1985

Orta Okul

Atatürk Ortaokulu / Akhisar

1982

İlkokul

Sazoba Köyü  İlkokulu / Akhisar

1979

3.MESLEKTE DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

HANGİ KURULUŞTA

1993-1995

İşletme Şefi

Orman İşletme Müdürlüğü / Şenkaya

1995-1999

İşletme Şefi

Orman İşletme Müdürlüğü / Mudurnu

1999-2004

İşletme Şefi

Orman İşletme Müdürlüğü / Akhisar

2004-2008

Mühendis

Ağaçlandırma Mühendisi / Akhisar

2008-

Mühendis

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

UZMANLIK ALANLARI

UZMANLIK ANLAR

ANAHTAR SÖZCÜK

 

Orman İşletmeciliği

Üretim, Silvikültür, Orman Yangınları

 

Ağaçlandırma

Erozyon Kontrolü, Rehabilitasyon, Ağaç.

 

Halkla İlişkiler

Bilgilendirme

 

Bilgisayar

Yazılım kullanımı (MS Office)

 

5.ÜYELİKLERİ

ÜYELİK DÖNEMİ

ÜYELİK TÜRÜ

KURULUŞ

2014

Üye

OGEM-VAK

PERSONEL
 


HAMDİ UZUN

1971 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’da Demirlibahçe İlkokulundan 1981 ve Demetevler orta okulundan1985 yıllarında; İskenderun’da ise 1988 yılında İskenderun Lisesinden mezun oldu. 1990 yılında K.T.Ü Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1994 yılı bahar döneminde mezun oldu. 1995 yılında başladığı askerlik hizmetini 1996 yılında Teğmen olarak tamamladı. 1996 yılı Aralık ayında memuriyet görevine sınıf öğretmeni olarak Kocaeli İli Gebze İlçesinde başladı. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programında öğrenim görmeye hak kazandı. 1998 yılında kurum değişikliğinden dolayı Orman Bakanlığı Doğu Anadolu (Bakanlık) Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliğinde göreve başlayarak mühendis olarak görev yaptı. 2000 yılında Marmara (Bakanlık) Bölge Müdürlüğü Kocaeli Orköy Başmühendisliğine tayin oldu. 2001 yılında Kocaeli Orköy Mühendisliği görevine başladı. 1997 yılında başlamış olduğu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programına Kocaeli’ye geldikten sonra devam etti ve 2002 yılında “Orman Mühendislerinin Kendini Gerçekleştirme ve İş Doyum Düzeyleri” konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu. 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı olarak değişen kurum yapısı içerisinde Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğünde Kocaeli Orköy Mühendisliği görevine 2011 yılı sonuna kadar (Bakanlık değiştikten sonra yıl sonuna kadar talimatla) devam etti. 2011 yılı ortalarında Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulmasıyla Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün (OGM) İzmit Orman İşletme Müdürlüğünde 2012 yılı başında mühendis olarak göreve başladı. İzmit Orman İşletme Müdürlüğünde 1 yıl kadar orköy ile ilgili iş ve işlemlere baktıktan sonra kadastro ve ölçüm işleriyle ilgili işler yaptı ve sonrasında 6 ay süreyle Uzuntarla Orman İşletme Şefliğine vekalet etti. 2015 yılında OGM’ye bağlı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne tayin oldu ve halen Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliğinde Mühendis olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası bulunmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

PERSONEL