KAVAK ve HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
(Kavakçılık Araştırma Enstitüsü - KAE)

Kuruluş ve Organizasyon

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, 1956 yılında "Kavak Fidanlık Müdürlüğü" adı altında İzmit'te kurulmuştur. Bir hazırlık devresinden sonra, Uluslararası Kavakçılık Komisyonu üyelerinin de iştiraki ile 24 Nisan 1962 tarihinde kavakçılık konularında araştırmalar yapmak üzere, adı "Kavakçılık Araştırma Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. Enstitüye 1961 yılında Okaliptus türleri üzerinde de araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yetkisi verilmiş, çalışma alanı 1968 yılında daha da genişletilerek, hızlı gelişen orman ağacı türleri üzerinde yapılacak araştırma çalışmaları da faaliyet kapsamına alınmıştır.
Enstitü, merkezi İzmit'te olmakla beraber, Orta Anadolu-Ankara, Ege-Torbalı, Karadeniz-Samsun, Doğu Anadolu-Erzincan, Güneydoğu Anadolu-Diyarbakır, Akdeniz-Osmaniye'de bulunan bölgesel istasyonları ile birlikte faaliyet göstermiştir. Bu bölgelerde modern kavakçılığın yerleşmesi ve yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Enstitü, 1968 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı kalmış, aynı yıl Orman Bakanlığı'nın kurulmasıyla doğrudan bakanlığa bağlanmıştır. Bununla birlikte daha çok Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmıştır. 1983'te Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının kurulmasıyla kapatılarak Ankara'da kurulu bulunan Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlanmıştır. Ancak bu dönem kısa sürmüş, 1985'te tekrar müstakil Enstitü hüviyetine kavuşmuştur.
1993'te yapılan bir organizasyonla bağlı istasyonların müstakil birer araştırma müdürlüğü haline getirilmesiyle, bu tarihten sonra faaliyetlerini sadece İzmit'ten, ancak ülke düzeyinde  sürdürmeye devam etmiştir.
Enstitü, 2002'de kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde doğrudan Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kalmış, 2011'de ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kurulması ve Bakanlık içinde yapılan yeni düzenlemeyle tekrar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.
Enstitü, 1962 - 1966 yılları arasında Birleşmiş Milletler FAO Teşkilatı'nın desteği ile "Türkiye Kavakçılığını Geliştirme" ve 1972 - 1977 yılları arasında TUR/71/521 No.lu "Endüstriyel Orman Plantasyonları" projelerini başarı ile yürütmüştür. TUR/71/521 nolu proje, Türkiye ormancılığına hızlı gelişen türlerle yapılan endüstriyel plantasyon ormancılığının girmesini sağlamıştır.
Enstitü şimdiye kadar Kavak ve Söğütle ilgili 127 adet, hızlı gelişen iğne yapraklı türlerle ilgili 45 adet, okaliptüsle ilgili 20 adet ve çeşitli konularda 23 adet olmak üzere toplam 215 adet araştırma projesi yürütmüş ve sonuçlarını yayınlamıştır. Halen yurt sathına yayılmış 27 adet araştırma projesi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Müdürlükte halen 24 araştırmacı teknik, 21 idari personel görev yapmaktadır.

Araştırma Enstitüsünün Teşkilatlanması
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bağlı bir araştırma kuruluşu olarak yurt çapında görev yapmakta olan "Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü"nde 6 adet Araştırma Başmühendisliği ile Kerpe Araştırma Ormanı Mühendisliği bulunmaktadır.

Araştırma Başmühendislikleri
Yetiştirm Araştırmaları Başmühendisliği
Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Koruma Aeaştırmaları Başmühendisliği
Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Hasılat ve Ekonomi Araştırmaları Başmühendisliği
Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Başmühendisliği

 

Enstitünün Görev ve Çalışma Konuları:

 
17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”te, Enstitü Müdürlüğümüzün görevleri şu şekilde belirtilmiştir:
a) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
b) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda; yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) Kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılan endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sağlamak,
ç) Uluslararası Kavak Komisyonu ile Türkiye Milli Kavak Komisyonu çalışmalarına katkı sağlamak,
d) Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve kişilerce talep edilen etüt, analiz ve teşhis işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
f) Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
g) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda mekanizasyon, ekipman geliştirme, standart, tescil, sertifikasyon ve patent çalışmalarında bulunmak,
ğ) Araştırma enstitüsü müdürlüğünde görevli araştırmacı personel ile diğer personelin eğitimlerini, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
h) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
ı) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Başmühendisliklerin Görevleri:
 
a) Yetiştirme araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili olarak fidan yetiştirme, ağaçlandırma, gençleştirme, mekanizasyon ve diğer silvikültür konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
b) Ağaç ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerin ıslahı, tohum teknolojisi ile ilgili çalışmaları yapmak, gen bankaları tesis etmek, adaptasyon denemeleri, populetum ve benzeri tesisleri kurmak, selekte edilmiş materyalin tescili ve üretimi ile biyoteknoloji konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
c) Koruma araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili biyotik ve abiyotik zararlıların tespiti, biyoloji ve ekolojisinin belirlenmesi, en uygun koruma ve mücadele önlemlerinin tespit edilmesi konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
ç) Toprak ve ekoloji araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili toprak ve ekoloji, bitki beslenmesi, sulama, eko fizyoloji, toprak ve havza ıslahı konularında araştırmalar yapmak, toprak etütleri ile toprak, ibre, yaprak ve su analizlerini yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
d) Hâsılat ve ekonomi araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen orman ağaçları ile ilgili envanter, üretim ve hasılat, iş analizleri, ekonomi ve kaynak yönetimi konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
e) Halkla ilişkiler ve sosyal ormancılık başmühendisliğinin görevleri; ormancılık politikaları, halkla ilişkiler, ilgi gruplarına yönelik faaliyetleri yürütmek, karşılaşılan sorunların çözümlenmesine katkı sağlamak, konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürlüğünün tanıtıcı faaliyetlerini yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.

ANA SAYFA